LÆRING

På DkF vil vi skabe et læringsmiljø, hvor den enkelte elev kan forvalte og udvikle sit faglige og sociale potentiale. Det er en del af skolens særlige kendetegn, at vores elever har det godt og klarer sig godt fagligt. Tydelig klasserumsledelse og traditionel faglig undervisning går på DkF hånd i hånd med en kreativ og differentieret undervisning.

Vi møder både eleven med positive forventninger og stiller krav om, at de gør sig umage. Men der skabes også læring gennem en undervisning, der tager udgangspunkt i elevens nysgerrighed, lyst, og motivation.

En differentieret undervisning støtter den enkelte elev i at opdage og forvalte sit potentiale. Mødet med relationsbevidste, autentiske voksne, der sætter tydelige grænser, giver eleven mulighed for at udvikle sundt selvværd, empati og rummelighed.

Det er vores udfordring sammen med forældrene at dygtiggøre eleverne fagligt. Derfor giver vi lektier for i på alle klassetrin.

Hele mennesker udfolder både det faglige og det sociale potentiale. Vi ønsker at eleverne bliver tilværelseskompetente, tager ansvar og handler i demokratiske fællesskaber.

TRIVSEL

På DkF vil vi skabe en hverdag, som er præget af handlekraft, positive forventninger og trivselsstærke miljøer.

Vi ønsker, at lære vores elever at finde trivsel for både sig selv og andre ved at bruge deres handlekraft. Voksne og elever udviser vilje til at tage ansvar efter evne, således at muligheder og ideer realiseres. Det lærer vi dem ved enten at gå foran og vise dem, hvordan vi som voksne kan skabe ønskede forandringer, ved at gå ved siden af og handle sammen med eleven, eller ved at gå bag ved og lade eleverne udfolde deres egen handlekraft.

I hverdagen er vi meget opmærksomme på, hvordan vi taler til hinanden. Sproget er det, der forbinder os med hinanden som mennesker. Hvis sproget er krænkende eller negativt, vil det også præge vores relationer. Skolens atmosfære er derfor præget af en åben, konstruktiv og respektfuld omgangsform.

Trivselskulturen på skolen indebærer, at vi som voksne handler på det, vi ser og hører. Skolen samarbejder med og inddrager forældre, så det bliver et fælles ansvar at sikre elevernes udvikling gennem trivsel, tryghed og nærhed.

TRO
 

På DKF vil vi gerne formidle Bibelens budskab meningsfuldt i et miljø af åndsfrihed og omsætte kristne værdier i skolens dagligdag. På skolen er der plads til samtaler om tro og tvivl, og eleverne vil møde voksne på skolen, som er troværdige kristne forbilleder.

Vi ser på og behandler alle mennesker som værdifulde, da de er skabt og ønsket af Gud. Det er vores ønske at skabe grundlag for, at dette også må blive elevens syn på sig selv og dets medmenneske.

I praksis ses det kristne værdigrundlag tydeligt i vores hverdag til morgensang. Her synger vi et bredt udsnit af danske og kristne sange. Herefter er der en lærer, der holder en andagt. Ordet andagt kommer fra det tyske ord ”Andenken” – eftertanke. Her formidler vi evangeliet for eleverne gennem et tema eller en bibelfortælling efterfulgt af en bøn og fadervor i kor.Det er vores mål at formidle Bibelens budskab nutidigt, relevant og vedkommende.

Før vi spiser madpakker, synger vi et takkevers. Vi ønsker at lære eleverne taknemmelighed over deres livsvilkår.

På skolen har vi en alkoholfri festkultur. Vi opfordrer til at udsætte elevernes alkoholdebut til efter 9. klasse. Det er selvfølgelig op til den enkelte familie at beslutte, hvor og hvordan dette administreres for deres eget barn. Derfor henstiller vi til, at forældre ikke serverer alkohol for andres børn.